หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ภาควิชาภาษาศาสตร์มีปรัชญา การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างบุคคลให้รู้ลึกและรู้กว้างในศาสตร์แห่งภาษาและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีขบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง มีจิตสำนึกต่อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ
เพื่อให้บริการการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิชาภาษาศาสตร์ในฐานะวิชาเฉพาะบังคับวิชาเฉพาะเลือก วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านภาษา ทั้งในลักษณะการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยในลักษณะสหสัมพันธ์บูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ

พันธกิจ / ภารกิจหลัก /ภารกิจรอง

ภาควิชาภาษาศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งภาษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่พร้อมด้วยวิชาการ มีประบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง มีจิตสำนึกต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคนในการประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ