หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์์
Doctor of Philosophy Program in Applied Linguistics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) / Doctor of Philosophy (Applied Linguistics)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) / Ph.D. (Applied Linguistics)
รหัสสาขาวิชา

XL01(ภาคปกติ)
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

วิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต)
สัมมนา (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
วิชาเอกบังคับ (3 หน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
รายวิชา

1. วิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต)

1.1 สัมมนา (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

01372697 สัมมนา (Seminar) 1,1
1.2 วิชาเอกบังคับ (3 หน่วยกิต)

01372692 วิธีวิจัยภาคสนาม (Field Methods) 3(1-4)
1.3 วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

͡โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไปอีก 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

01372611 ประเด็นปัจจุบันทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา (Current Issues in Phonetics and Phonology) 3(3,0)
01372621 ประเด็นปัจจุบันทางวากยสัมพันธ์ (Current Issues in Syntax) 3(3,0)
01372622 ประเด็นปัจจุบันทางอรรถศาสตร์ (Current Issues in Semantics) 3(3,0)
01372641 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ (Historical and Comparative Linguistics) 3(3,0)
01372612 สัทศาสตร์ปฏิบัติ (Practical Phonetics) 3(3,0)
01372613 สัทศาสตร์และสัทวิทยาการทดลอง (Experimental Phonetics and Phonology) 3(3,0)
01372631 นโยบายและการวางแผนภาษา (Language Policy and Planning) 3(3,0)
01372642 วิธภาษา (Language Varieties) 3(3,0)
01372651 ภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Linguistics) 3(3,0)
01372661 ศัพทานุกรมศาสตร์ (Lexicography) 3(3,0)
01372671 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษา (Language Learning Disabilities) 3(3,0)
01372672 ความบกพร่องทางการสื่อสารทางภาษา (Language Communication Disorders) 3(3,0)
01372681 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 3(3,0)
01372682 การประยุกต์งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Application of Natural Language Processing) 3(3,0)
01372683 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีทางเสียง (Linguistics and Speech Technology) 3(3,0)
01372696 เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Selected Topics in Applied Linguistics) 3(3,0)
3. วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

01372699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-48

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ปริญญาโท ภาคปกติ : ภาคแรก 17,600 บาท ภาคต่อไป 14,400 บาท (หรือตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)
  • ปริญญาโท ภาคพิเศษ : 51,190 บาท
  • ปริญญาเอก ภาคปกติ : ภาคแรก 21,100 บาท ภาคต่อไป 15,900 บาท (หรือตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)

ค่ารักษาสถานภาพต่อภาคการศึกษา (กรณีที่เรียนครบหน่วยกิตแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

  • ปริญญาโท ภาคปกติ : 4,900 บาท
  • ปริญญาโท ภาคพิเศษ : 10,000 บาท
  • ปริญญาเอก ภาคปกติ : 5,900 บาท

แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคเรียน 1 01372692
Field Methods
(3 หน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1
(3 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2
(3 หน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3
(3 หน่วยกิต)
ปีที่ 2 ภาคเรียน 1 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต)
ปีที่ 3 ภาคเรียน 1 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)

01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต