หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

ประวัติ

ภาควิชาภาษาศาสตร์ จัดตั้งเป็นภาควิชาพร้อมกับที่คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเป็นคณะในวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ในระยะแรกภาควิชาเปิดบริการสอนหลักสูตรรายวิชาปริญญาตรี จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2536 ภาควิชาฯ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และได้มีการปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ และได้เปิดรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2549 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

ในปี 2552 ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และได้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และกำลังดำเนินการขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ในอนาคตอันใกล้