หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

รายวิชาสำหรับปริญญาตรี

ภาควิชาภาษาศาสตร์ให้บริการการศึกษาในระดับปริญญาตรีในฐานะเป็นวิชารอง วิชาเฉพาะบังคับ วิชาเฉพาะเลือก วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายวิชาดังนี้ (ทุกวิชามีจำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย)

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics) — 01372101

อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูดของมนุษย์ โดยเน้นเรื่องของสรีรสัทศาสตร์กลวิธีในการออกเสียงที่ถูกต้อง การฟังการออกเสียงพยัญชนะ สระและทำนองเสียงในภาษาอังกฤษรวมทั้งข้อบกพร่องและการแก้ไข


โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ (Word Structure in English) — 01372201

หน่วยคำผูกพัน หน่วยคำอิสระ หน่วยคำเติม ความหมายของอุปสรรคและปัจจัยต่าง ๆ รากศัพท์ และ ความหมาย การวิเคราะห์โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ


คำและความหมายในภาษาอังกฤษ (Word and Meaning in English) — 01372202

คำและความหมาย โครงสร้างของคำ คำศัพท์ที่ใช้ในวงการต่าง ๆ วงความหมาย การปรากฏร่วม จำเพาะ ความหมายของสุภาษิตและสำนวน


  ภาษากับสื่อ (Language and Media) — 01372203

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการใช้ภาษาที่หลากหลายในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้าย อินเทอร์เน็ต


  ภาษากับเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม (Language and Identity) — 01372204

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการรับรู้หรือแสดงออกของคนกลุ่มต่งๆในสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนวัยต่างๆ กลุ่มอาชีพต่างๆ ชนชั้นต่างๆในสังคม การเลือกใช้ภาษาเพื่อนแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม


 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Learning Techniques) — 01372205

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อิทธิพลภาษาแม่ กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ระบบการสื่อสารพิเศษ (Special Communicative System) — 01372206

โลกทัศน์ของผู้บกพร่องทางสายตา โลกทัศน์ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน อักษรเบรลล์ ภาษามือ และการประยุกต์ใช้


 มนุษย์กับภาษา (Man and Language) — 01372211

ความสำคัญของภาษาในฐานะที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์โลกประเภทอื่น ธรรมชาติของภาษามนุษย์ การเรียนรู้ การใช้ภาษาของมนุษย์ บทบาทของภาษาในด้านสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องสื่อความนึกคิด ความหมาย และเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์


 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) — 01372212

ทฤษฎีและหลักพื้นฐานในการศึกษาเรื่องภาษา สำรวจและเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของวิชาภาษาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่น


สรีรสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics) — 01372213

อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง เสียงในภาษาพูด สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง ฝึกการออกเสียงสัทอักษรของ สมาคม สัทศาสตร์นานาชาติ ฝึกถอดเสียงในภาษาต่าง ๆ ข้อแตกต่างระหว่างสัทศาสตร์และสรศาสตร์โดยสังเขป


หลักการแปล (Principles of Translation) — 01372222

หลักการแปล การแปลแบบคำต่อคำและการแปลจากความหมาย ปัจจัยทางด้าน วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์การใช้และบริบทที่เกี่ยวกับการแปล


การวิเคราะห์หน่วยคำและประโยค (Morphological and Syntactical Analysis) — 01372311

วิชาพื้นฐาน : 01372212

วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษา ฝึกวิเคราะห์คำและประโยคภาษาอังกฤษ


ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ (Linguistics and Its Application) — 01372313

วิชาพื้นฐาน : 01372212

การนำความรู้ในวิชาภาษาศาสตร์มาใช้ในด้่านต่างๆ เช่น การเรียนภาษา การสอนภาษา ความบกพร่องทางภาษา การทำพจนานุกรม วรรณคดี คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ


ภาษาในปริบท สังคม และวัฒนธรรม (Language in Socio-Cultural context) — 01372411

ความหลากหลายของภาษาในสังคม การแปรของภาษา การเปลี่ยนของภาษา ความสำเร็จหรือความ ล้มเหลวในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ความเข้าใจอันถูกต้องซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของภาษากับวัฒนธรรม