หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Master of Arts Program in Applied Linguistics

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ : ภาคพิเศษ
Master of Arts Program in Applied Linguistics : Special Program

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) / Master of Arts (Applied Linguistics)
 • ชื่อย่อ : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) / M.A. (Applied Linguistics)

รหัสสาขาวิชา

 • XL01 (ภาคปกติ)
 • XL63 (ภาคพิเศษ)

วันและเวลาเรียน

 • ภาคปกติ : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ
 • ภาคพิเศษ : เสาร์และอาทิตย์ 9.00-16.00 น.

โครงสร้างหลักสูตร

 • มีทั้งหลักสูตรแผน ก (มีวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
หลักสูตรแผน ก

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

1.       วิชาเอก (26 หน่วยกิต)

 • สัมมนา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
 • วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
 • วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2.       วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

หลักสูตรแผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

1.       วิชาเอก (32 หน่วยกิต)

 • สัมมนา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
 • วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
 • วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

2.       การศึกษาค้นคว้าอิสระ(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

รายวิชา (ใช้รายวิชาร่วมกันทั้งแผน ก และ แผน ข)

1. วิชาเอก (26, 32 หน่วยกิต)

สัมมนา (2 หน่วยกิต)

01372597 สัมมนา (Seminar) 1,1

วิชาเอกบังคับ (18 หน่วยกิต)

01372511 สัทศาสตร์ (Phonetics) 3(3-0)
01372512 สัทวิทยา (Phonology) 3(3-0)
01372521 วากยสัมพันธ์ (Syntax) 3(3-0)
01372522 อรรถศาสตร์ (Semantics) 3(3-0)
01372561 วิทยาหน่วยคำ (Morphology) 3(3-0)
01372591 เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (Research Techniques in Linguistics) 3(3-0)

วิชาเอกเลือก (แผน ก เลือก 6 หน่วยกิต, แผน ข เลือก 12 หน่วยกิต)
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

01372513 สัทศาสตร์ทดลอง (Experimental Phonetics) 3(3,0)
01372523 สัมพันธสารวิเคราะห์ (Discourse Analysis) 3(3,0)
01372524 วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) 3(3,0)
01372531 ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) 3(3,0)
01372532 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnolinguistics) 3(3,0)
01372533 นโยบายภาษาและการวางแผนภาษา (Language Policy and Language Planning) 3(3,0)
01372541 วิทยาภาษาถิ่น (Dialectology) 3(3,0)
01372542 ภาษาไทยถิ่น (Thai Dialects) 3(3,0)
01372543 วิธภาษาภาษาไทย (Varieties of Thai) 3(3,0)
01372544 วิธภาษาภาษาอังกฤษ (Varieties of English) 3(3,0)
01372547 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้้ (Southeast Asian Linguistics) 3(3,0)
01372551 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistics) 3(3,0)
01372552 การรับภาษา (Language Acquisition) 3(3,0)
01372553 การรับภาษาที่สอง (Second Language Acquisition) 3(3,0)
01372554 ตรรกะและระบบในภาษาศาสตร์ (Logic and Systems in Linguistics) 3(3,0)
01372555 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) 3(3,0)
01372562 การทำพจนานุกรม (Lexicography) 3(3,0)
01372571 ภาษาศาสตร์เพื่อการแปล (Linguistics for Translation) 3(3,0)
01372572 ปัญหาในการแปล (Problems in Translation) 3(3,0)
01372596 เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Selected Topics in Applied Linguistics) 3(3,0)
แผน ก

2. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

01372599 วิทยานิพนธ์(Thesis) 1-12
แผน ข

2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)

01372595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study) 3,3