หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์    

อาจารย์ ดร. มุกข์ดา สุขธาราจาร (หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์)
Mukda Suktarachan, Ph.D.

รหัสอาจารย์ : L4019

 • ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai Linguistics)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1513

 

อ. ดร. คเชนทร์ ตัญศิริ (รองหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์)
Kachen Tansiri, Ph.D.

รหัสอาจารย์ L4020

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai linguistics) ภาษาศาสตร์เชิงปริชาน–หน้าที่ (cognitive-functional linguistics) อรรถศาสตร์ (semantics)   ภาษาศาสตร์แบบลักษณ์ (typological linguistics) วากยสัมพันธ์ (syntax) การศึกษาแบบอิงคลังข้อมูลภาษา (corpus-based study) กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ (grammaticalization) ระบบกาล (tense) การณ์ลักษณะ (aspect) ทัศนภาวะ (modality) การบ่งชี้แหล่งที่มาของข้อมูล (evidentiality)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1517

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน
Assistant Professor Umaporn  Sungkaman , Ph.D.

รหัสอาจารย์ : L4014

 • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์
 • Ph.D. (ภาษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: วจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics), Ethnosemantics, Southeast Asian Linguistics

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1527

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธชาติ โปธิบาล

Assistant Professor Puttachat Potibal , Ph.D.

รหัสอาจารย์ : L4016

 • อ.บ. (ภาษาไทย) – มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์) – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ด. (ภาษาศาสตร์) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ภาษาศาสตร์ภาษาไทย สัทศาสตร์-สัทวิทยา การทำพจนานุกรม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1526

 

อาจารย์ ดร. นัทธ์ชนัน นาถประทาน (รองหัวหน้าภาควิชา)
Natchanan Natpratan , Ph.D.

รหัสอาจารย์ : L4017

 • ป. (วิชาชีพครู)- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • อ.ด. (ภาษาศาสตร์) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: วากยสัมพันธ์ (Syntax) วากยสัมพันธ์ข้ามสมัย (Diachronic Syntax) แบบลักษณ์ภาษา (Linguistic Typology)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1529

   

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ 
Associate Professor Kitima Indrambarya, Ph.D.

รหัสอาจารย์ : L4009

 • อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาอังกฤษ) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A. (Linguistics) – University of Wisconsin
 • Ph.D. (Linguistics) – University of Hawaii

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: Thai Syntax, Applied Linguistcs, CALL, Second Language Acquisition

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1518, 1512

Personal Homepage

   

รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์
Associate Professor Chamaipak Tayjasanant, Ph.D.

รหัสอาจารย์ : Q1067

 • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A. (Applied Linquistics)- University of Exeter
 • Ph.D.(Teaching English as a Foreign Lanquage Teachers)- University of Exeter

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: General Linguistics, Education

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1517

 

อาจารย์ ดร. ปนันดา เลอเลิศยุติธรรมppp
Pananda Lerlertyuttitham , Ph.D.

รหัสอาจารย์ : L4015

 • ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: Applied Linguistics, Pragmatics, Discourse studies, Sociolinguistics

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 025795566 ต่อ 1528

   

 

   

นางสาวดุริยา เพชรกาฬ

เจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาศาสตร์