หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ปริญญาโท ภาคปกติ : ภาคแรก 17,600 บาท ภาคต่อไป 14,400 บาท (หรือตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)
  • ปริญญาโท ภาคพิเศษ : 51,190 บาท
  • ปริญญาเอก ภาคปกติ : ภาคแรก 21,100 บาท ภาคต่อไป 15,900 บาท (หรือตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)

ค่ารักษาสถานภาพต่อภาคการศึกษา (กรณีที่เรียนครบหน่วยกิตแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

  • ปริญญาโท ภาคปกติ : 4,900 บาท
  • ปริญญาโท ภาคพิเศษ : 10,000 บาท
  • ปริญญาเอก ภาคปกติ : 5,900 บาท