หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

แผนการเรียนระดับปริญญาโท

ปีที่ 1 ภาคเรียน 1 01372511
Phonetics
(3 หน่วยกิต
01372561
Morphology
(3 หน่วยกิต)
01372591
Research
Techniques
in Linguistics
(3 หน่วยกิต)
วิชาเลือก
วิชาที่ 1
(3 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 01372512
Phonology
(3 หน่วยกิต)
01372521
Syntax
(3 หน่วยกิต)
01372522
Semantics
(3 หน่วยกิต)
วิชาเลือก
วิชาที่ 2
(3 หน่วยกิต)
ปีที่ 2 แผน ก ภาคเรียน 1 01372597
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372599
Thesis
(6 หน่วยกิต)
   
ภาคเรียน 2 01372597
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372599
Thesis
(6 หน่วยกิต)
   
แผน ข ภาคเรียน 1 01372597
Seminar
(1 หน่วยกิต)
วิชาเลือก
วิชาที่ 3
(3 หน่วยกิต)
01372595
Independent
Study
(3 หน่วยกิต)
 
ภาคเรียน 2 01372597
Seminar
(1 หน่วยกิต)
วิชาเลือก
วิชาที่ 4
(3 หน่วยกิต)
01372595
Independent
Study
(3 หน่วยกิต)