หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

รายวิชาสำหรับนิสิตปริญญาโทและเอกต่างสาขา

นิสิตปริญญาโทหรือปริญญาเอกต่างสาขาวิชา สามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทใดๆของภาควิชาภาษาศาสตร์ก็ได้ รวมทั้งรายวิชาต่อไปนี้ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนิสิตต่างสาขาวิชาเท่านั้น (ทุกวิชามีหน่วยกิต 3 หน่วย)

สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and Phonology) — 01372501

สัทศาสตร์และระบบเสียงในภาษา สัทอักษรสากล พื้นฐานการวิเคราะห์ระบบเสียง การประยุกต์ใช้ในการสอนภาษา

Phonetic and phonological systems of languages. The International Phonetic Alphabet (IPA). Basic phonological analysis. Applications in language teaching.

ภาษากับวัฒนธรรม (Language and Culture) — 01372502

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม อิทธิพลของภาษากับวัฒนธรรมที่มีต่อกัน ความหมายกับวัฒนธรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม

อรรถศาสตร์ประยุกต์ (Applied Semantics) — 01372503

ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ ความหมายระดับคำและระดับประโยค อรรถศาสตร์เชิงประวัติ วัจนปฏิบัติศาสตร์ อรรถศาสตร์กับการสอนภาษา และอรรถศาสตร์กับการแปล

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) — 01372504

การนำความรู้ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์มาใช้ในการเรียนภาษา การสอนภาษา การแปล การทำพจนานุกรม การศึกษาวรรณคดี การประกอบธุรกิจ และสาขาวิชาอื่น ๆ

The application of linguistic knowledge to language learning, language teaching, translation, dictionary making, literature, business and other fields of study.