หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหา

แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคเรียน 1 01372692
Field Methods
(3 หน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1
(3 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2
(3 หน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3
(3 หน่วยกิต)
ปีที่ 2 ภาคเรียน 1 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต)
ปีที่ 3 ภาคเรียน 1 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)
01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต)
ภาคเรียน 2 01372697
Seminar
(1 หน่วยกิต)

01372699
Thesis
(9 หน่วยกิต