หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

การรับนิสิตใหม่

งานวิจัย-บทความ

กิจกรรมของภาควิชา

ประมวลการสอน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กล่องร้องเรียน

ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหา

การรับสมัครนิสิตใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรัับสมัครนิสิตใหม่เพื่อเข้าเรียนภาคต้นของทุกปีการศึกษา

ปริญญาโท

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

รายละเอียดการสอบ

มีทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนคือ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ การแปลอังกฤษเป็นไทย ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และ เรียงความภาษาไทย (อนุญาตให้นำพจนานุกรมที่เป็นเล่มหนังสือเข้าห้องสอบได้)

ภาคปกติซื้อใบสมัครและสมัครผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี (เพื่อเข้าเรียนในภาคต้นเดือนมิถุนายนของปีต่อไป) สอบคัดเลือกประมาณเดือนมกราคม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงที่บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th โทร. 0-2942-8445 ต่อ 210-211 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาคพิเศษรับสมัครประมาณเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี สอบคัดเลือกประมาณเดือนเมษายน
(เพื่อเข้าเรียนในภาคต้นเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน) ติดต่อโดยตรงได้ที่ภาควิชาฯ —

ปริญญาเอก

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ซึ่งได้รับการรับรองจาก ก.พ. โดยมี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
ผู้สมัครต้องส่งร่างโครงการวิทยานิพนธ์ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แนบมากับใบสมัครเข้าศึกษา และนำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดการสอบ

มีทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนคือ ความอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ การแปลอังกฤษเป็นไทย ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และ เรียงความภาษาไทย (อนุญาตให้นำพจนานุกรมที่เป็นเล่มหนังสือเข้าห้องสอบได้)

ซื้อใบสมัครและสมัครผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี (เพื่อเข้าเรียนในภาคต้นเดือนมิถุนายนของปีต่อไป) สอบคัดเลือกประมาณเดือนมกราคม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงที่บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th โทร. 0-2942-8445 ต่อ 210-211 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.