Department of Linguistics
Faculty of Humanities, Kasetsart Univerisity

Department of Linguistics

Faculty of Humanities, Kasetsart University

หน้าแรก

ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของภาควิชา

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบันและรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

สนใจเข้าศึกษา

รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อหลัสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ทำความรู้จักกับอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

รวมข่าวสารและเรื่องราวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาภาษาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้

แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้จากภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์คืออะไร

 

ภาษาศาสตร์ (Linguistics) เป็นชื่อสาขาวิชาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษา แต่ภาษาศาสตร์ไม่ใช่การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษา ภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจระบบและโครงสร้างของภาษา โดยทั่วไปการศึกษาภาษาศาสตร์จะแยกเป็นการศึกษาด้าน เสียง คำ ความหมาย และโครงสร้างประโยค นอกจากนี้ยังมีการนำองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การสอนภาษา คลังข้อมูลภาษา นิติศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ การประยุกต์ลักษณะนี้เรียกว่า “ภาษาศาสตร์ประยุกต์”

 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการเรียนการสอน และการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

 

หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม และความต้องการผู้เรียน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นประจำทุก 5 ปี เพื่อให้เนื้อหาของหลักสูตรยังคงทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสาขาได้แบ่งการประยุกต์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

 

1 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 

2 ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย

3 ภาษาศาสตร์กับความบกพร่องทางการเรียนรู้

4 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี

5 ภาษาศาสตร์กับสังคมวัฒนธรรม

ประวัติภาควิชา

 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ จัดตั้งเป็นภาควิชาพร้อมกับที่คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเป็นคณะในวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ในระยะแรกภาควิชาเปิดบริการสอนหลักสูตรรายวิชาปริญญาตรี จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2536 ภาควิชาฯ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และได้มีการปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ และได้เปิดรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2549 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

ในปี 2552 ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และได้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และกำลังดำเนินการขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ในอนาคตอันใกล้

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

 

ภาควิชาภาษาศาสตร์มีปรัชญา การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างบุคคลให้รู้ลึกและรู้กว้างในศาสตร์แห่งภาษาและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและมีคุณธรรม

 

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีขบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง มีจิตสำนึกต่อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ
เพื่อให้บริการการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิชาภาษาศาสตร์ในฐานะวิชาเฉพาะบังคับวิชาเฉพาะเลือก วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านภาษา ทั้งในลักษณะการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยในลักษณะสหสัมพันธ์บูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ

 

 

พันธกิจ / ภารกิจหลัก /ภารกิจรอง

 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งภาษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่พร้อมด้วยวิชาการ มีประบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง มีจิตสำนึกต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคนในการประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ