download

Department of Linguistics

Kasetsart University

KU Linguistics

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษากับสาขาอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง

QS World ranking

ปี 2023 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับโดย QS World University Ranking อยู่ในอันดับ 201-250 ของโลก

ภาษาศาสตร์คืออะไร?

ภาษาศาสตร์ (Linguistics) เป็นชื่อสาขาวิชาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษา แต่ภาษาศาสตร์ไม่ใช่การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษา

ภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจระบบและโครงสร้างของภาษา โดยทั่วไปการศึกษาภาษาศาสตร์จะแยกเป็นการศึกษาด้าน เสียง คำ ความหมาย และโครงสร้างประโยค

นอกจากนี้ยังมีการนำองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การสอนภาษา คลังข้อมูลภาษา นิติศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ การประยุกต์ลักษณะนี้เรียกว่า “ภาษาศาสตร์ประยุกต์”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการเรียนการสอน และการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

จุดเด่นของหลักสูตร

1

เน้นการประยุกต์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนและทำวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เพื่อช่วยปูทางให้ผู้เรียนสามารถทำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคต

2

การประยุกต์ที่หลากหลาย

เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสาขาได้แบ่งการประยุกต์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 

2 ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย

3 ภาษาศาสตร์กับความบกพร่องทางการเรียนรู้

4 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี

5 ภาษาศาสตร์กับสังคมวัฒนธรรม

3

ปรับปรุงหลักสูตรสม่ำเสมอ

หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม และความต้องการผู้เรียน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นประจำทุก 5 ปี เพื่อให้เนื้อหาของหลักสูตรยังคงทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ จัดตั้งเป็นภาควิชาพร้อมกับที่คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเป็นคณะในวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ในระยะแรกภาควิชาเปิดบริการสอนหลักสูตรรายวิชาปริญญาตรี จนกระทั่งในปี

พ.ศ. 2536 ภาควิชาฯ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และได้มีการปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ และได้เปิดรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2549 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ และได้เปิดรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2549 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

ปี 2552 ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และได้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

ต่อมา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) และเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ภาควิชาภาษาศาสตร์มีปรัชญา การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างบุคคลให้รู้ลึกและรู้กว้างในศาสตร์แห่งภาษาและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีขบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง มีจิตสำนึกต่อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ
เพื่อให้บริการการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิชาภาษาศาสตร์ในฐานะวิชาเฉพาะบังคับวิชาเฉพาะเลือก วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านภาษา ทั้งในลักษณะการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยในลักษณะสหสัมพันธ์บูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ

พันธกิจ / ภารกิจหลัก /ภารกิจรอง

ภาควิชาภาษาศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งภาษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่พร้อมด้วยวิชาการ มีประบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง มีจิตสำนึกต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคนในการประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ

download

Department of Linguistics

Kasesart University

Contact

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 5

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทร.
025795566 ต่อ 1517


หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุคของภาควิชา