Department of Linguistics
Faculty of Humanities, Kasetsart Univerisity

Department of Linguistics

Faculty of Humanities, Kasetsart University

หน้าแรก

ประวัติภาควิชา ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของภาควิชา

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบันและรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

สนใจเข้าศึกษา

รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อหลัสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ทำความรู้จักกับอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

รวมข่าวสารและเรื่องราวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาภาษาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้

แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้จากภาควิชาภาษาศาสตร์

ผลงานวิจัยของนิสิต

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

อื่นๆ